Хомеопатија едноставно објаснета

Хомеопатијата е ефективен и научен систем на исцелување, кој му помага на природното тежнеење на организмот да се излекува самиот себе. Хомеопатијата е метод кој го почитува принципот дека сите симптоми на болест се манифестација на дисхармонија на личноста во целост и дека пациентот е тој на кој му е потребна терапија, а не неговата болест.

Сите симптоми на болест се манифестација на дисхармонија на личноста во целост. Поради ова, пациентот е тој на кој му треба терапија, а не неготава болест.

Татко на хомеопатијата е германскиот доктор на медицина д-р Самуел Ханеман. Зборот хомеопатија е кованица од грчките зборови homeos – сличен и phatos – болест, патење. Од оваа кованица произлегува и основниот принцип на хомеопатијата дека слично со слично се лекува. Или подобро објаснето, ако патите од несоница поради голема возбуда, ќе земете Cofea toasta (кофеин) кој примен во поголеми дози ги предизвикува истите симптоми. Исто така, во хомеопатијата покрај принципот на сличност, се почитува и принципот на минимални дози. Значи, хомеопатските препарати доаѓаат во повеќекратни разредувања и нема јачина на хомеопатските препарати. Разликата во разредувањата е што помалите разредувања имаат полокално дејство (делуваат на ринореата и кија вицата на пр.), додека пак повисоките делуваат посистематски (целосно на сите симптоми на поленска грозница).

Слично со слично се лекува.

Хомеопатските препарати можат да бидат од растително, животинско и минерално потекло, а ефектот на нивното дејство се состои во тоа што ги стимулираат механизмите на исцелување на самиот организам. На пример, во случајот со несоницата, класичната терапија ќе предизвика вештачки сон кој никогаш не резултира со одмореност, а крајниот ефект од таа терапија е што по подолго користење нема да делува и ќе ви предизвика зависност. Спротивно на неа, со хомеопатијата се воспоставува рамнотежа и при тоа ќе се чувствувате наспано и одморено, а резултатот ќе биде повеќе да не ги користите хомеопатските препарати. Тука е важно да се напомене дека хомеопатксите препарати не се користат доколку нема симптоми.

При издавање на хомеопатската терапија, најголем акцент се става на пациентот како потполна личност, а не како издвоена болест. Поради тоа, во хомеопатијата за едно исто заболување се издаваат различни препарати на различни пациенти. Пример во случај на труење со храна, кај пациентите со поизразени симптоми на повраќање и гадење се издава Nux Vomica, додека кај пациентите со поизразена дијареа Aloe.

Хомеопатијата има цел спектар дејства, како на акутни, така и на хронични заболувања. Всушност нема ограничување во хомеопатската терапија, бидејќи нема несакани ефекти и не создава зависност. И поради тоа се препорачува како терапија на сите потешкотии за време на бременост, кај децата и кај старите и изнемоштени лица.

При издавање на хомеопатската терапија најголем акццент се става на пациентот како потполна личност, а не како издвоена болест.

За да ја примите најсоодветната терапија за вас, потрудете се да бидете што е можно поискрени со вашиот Хомеопат. Кажете му за терапијата што ја користите. И посетете го со желба да оздравите, а не само за да ја тестирате терапијата. Хомеопатијата постои 200 години и според податоците од Светската Здравствена Организација е на второ место по користење од здравствените услуги. На прво место е Кинеската медицина.

Бидете едно со себе, не дозволувајте болеста да ве издвои од животот. Помогнете си да ја воспоставите рамнотежата и здравјето да не ви претставува цел туку состојба.

Текстовите објавени на оваа страница се од информативен карактер. Информациите во овој текст немаат цел да заменат професионален медицински совет. Доколку имате здравствени проблеми Ве советуваме да побарате медицински совет кај професионално лице. Хомеопатските лекови се земаат по препорака на професионален хомеопат, и се издаваат по извршен преглед.

д-р Биљана Ѓуроска

Leave a Comment